Pastoraat

Pastoraat

De herderlijke zorg (‘pastoraat’) voor mensen in en om de kerk wordt verzorgd door het pastorale team, dat  bestaat uit de beide pastoors, de pastoraal assistenten en de coördinator van SWOKU (Sociaal Werk Oud-Katholiek Utrecht).

Pastoors

Als priesters van de kerk zijn de beide pastoors beschikbaar voor ontmoetingen waarin pastorale zorg voorop staat. Dat kan gaan om een verdiepend gesprek over levensvragen, een gebed, een zegen, maar bijvoorbeeld ook om sacramenten als de ziekenzalving of de verzoening (biecht). Parochianen en anderen kunnen vragen om zo’n ontmoeting, thuis of in de kerk. Daarnaast nemen de pastoors ook zelf initiatieven op dit gebied. Verder bezoeken zij zieken en stervenden, verzorgen zij de voorbereiding op een doop of een huwelijk en begeleiden zij uitvaarten.

Pastoraal assistenten

Het kerkbestuur heeft in het verleden besloten dat de pastoors in een deel van deze pastorale zorg kunnen worden bijgestaan door assistenten uit de parochie. Deze pastoraal assistenten zijn daarvoor toegerust en hebben voor deze taak in het midden van de geloofsgemeenschap een zegen ontvangen. Het behoort tot hun opdracht om mensen thuis te bezoeken, te luisteren naar iemands levensverhaal, samen te zoeken naar wegen om om te gaan met moeilijke situaties, de heilige communie thuis uit te reiken, samen te bidden of stil te zijn.

Voorbede

Vanuit deze pastorale betrokkenheid verzorgen de pastoraal assistenten soms ook de voorbede in de mis, net als de lectoren, de diaken en de met onze parochie verbonden geestelijk verzorgers. Om zoveel mogelijk ‘oren en ogen’ in de gemeenschap te hebben is onlangs ook de SWOKUcoördinator deel gaan uitmaken van het pastorale team.

Contactgegevens van de pastoraal assistenten:

Paul Buis
p.buis@kpnmail.nl
030-2949688

Jet van Hasselt
jet.van.hasselt@hetnet.nl
030-2720672
06-53571522

Toos Mugge
awmugge@gmail.com
0345-571088
06-50820173

Contactpersoon S.W.O.K.U.
Hilde Romeijn-van Berkel
h.w.vanberkel@gmail.com