Actie Kerkbalans en giften

Wij hechten aan inspirerende vieringen in ons mooie kerkgebouw. Dit betekent wel dat de verwarming en de verlichting moet worden betaald. Er staan kaarsen te branden, het orgel is gestemd en er is veel aandacht voor het geluid. Een mooie viering brengt kosten met zich mee.  In onze parochie werken twee pastores, wij zijn voor een deel verantwoordelijk voor hun salaris. U begrijpt: wij hebben onze inkomsten hard nodig om alles door te laten gaan.

Onze bankrekening is NL82 RABO 0384 2778 53 ten name van Oud-Katholieke parochie van Utrecht.

Uw gift is aftrekbaar

U kunt uw jaarlijkse bijdrage in het kader van de Actie Kerkbalans onder een overeenkomst periodieke gift in geld laten vallen.  Dit is een overeenkomst die u samen met de kerk vastlegt op papier.
Ook de aankoop van collectebonnen kan in deze overeenkomst worden opgenomen!

Voor de gever tellen slechts twee voorwaarden:

  • Een minimale duur van 5 jaar.
  • De begunstigde moet een zogeheten ANBI-erkenning hebben. De Oud-Katholieke Kerk Nederland heeft de ANBI status, dus de parochie Utrecht ook.

Wat is het voordeel?

Het voordeel van deze manier van schenken is dat uw gift geheel aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen. Jaarlijks geeft u uw bijdrage aan de kerk als periodieke gift op bij uw belastingaangifte. Van de Belastingdienst ontvangt u dan hiervan een deel weer terug.

U kunt ook in de overeenkomst vastleggen dat de gift stopt als uw inkomen daalt  bijvoorbeeld als u werkloos wordt. Dan voldoet u toch aan de voorwaarden voor belastingaftrek en kunt u de daadwerkelijk betaalde bedragen gewoon aftrekken.

Wat moet u doen?

Als u voor de Actie Kerkbalans van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u het formulier ‘Overeenkomst periodieke gift in geld’ vragen aan de penningmeester of zelf downloaden. Vervolgens:

  1. U ondertekent zowel het exemplaar voor de schenker als het exemplaar voor de ontvanger
  2. Hebt u een echtgenoot of geregistreerd partnerschap? Dan moet die de overeenkomst ook ondertekenen. Dit is niet vrijblijvend!
  3. U stuurt beide exemplaren naar de penningmeester toe. Bij voorkeur digitaal i.v.m. de registratie die wij moeten bijhouden.

Wij vullen vervolgens onze onderdelen in op het formulier en ondertekenen beide exemplaren. Dan sturen we het exemplaar voor de schenker naar u terug en wij houden ons eigen exemplaar.

Collectebonnen

Er zijn collectebonnen verkrijgbaar in vellen van 20 stuks in drie verschillende bedragen:

  • Groene vellen á € 1,- per bon kosten € 20,50 per kaart
  • Oranje vellen á € 2,- per bon kosten € 40,50 per kaart
  • Gele vellen á € 3,- per bon kosten € 60,50 per kaart

De 50 cent toeslag per vel is ter dekking van de drukkosten. De collectebonnen zijn te verkrijgen bij één van de kerkbestuursleden na de dienst of via een mail aan de penningmeester.

Givt

Een andere eenvoudige mogelijkheid voor kleinere bedragen is geven via Givt. Wanneer u de Givt app op uw telefoon installeert kunt u er ook tijdens de collecte (anoniem) mee betalen. Meer informatie.

U kunt ook geven via deze QR code:

Tenslotte

We hopen dat we u hiermee in de gelegenheid stellen royaal aan de Actie Kerkbalans (en de zondagse collecte) te kunnen geven. Wanneer u hier op dit moment (nog) geen gebruik van wilt maken, blijft de mogelijkheid bestaan om dit op een later tijdstip alsnog te doen.